I. Všeobecné podmínky§ 1 Základní ustanovení

(1 ) Následující podmínky se vztahují na smlouvy, které s námi jako dodavatelem (NEW YORK COFFEE COMPANY Lighthouse Group SIA ) uzavíráte prostřednictvím internetových stránek www.newyorkcoffee.cz. Pokud není dohodnuto jinak, vznášíme námitky proti zahrnutí jakýchkoli vašich vlastních podmínek, které můžete použít.

(2 ) Spotřebitelem ve smyslu následujících ustanovení je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani její podnikatelské, ani její nezávislé profesní činnosti. Podnikatelem je každá fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci své samostatné odborné nebo podnikatelské činnosti.

§ 2 Uzavření smlouvy

(1 ) Předmětem smlouvy je prodej zboží. a/nebo poskytování opravárenských služeb.

(2 ) Umístěním příslušného produktu na našich webových stránkách vám prostřednictvím systému online nákupního košíku předkládáme závazný návrh na uzavření smlouvy za podmínek uvedených v popisu zboží.

(3 ) Smlouva se uzavírá prostřednictvím online nákupního košíku takto:
Zboží a/nebo opravárenské služby určené k nákupu se vloží do "nákupního košíku". Pomocí příslušného tlačítka na navigačním panelu můžete kdykoli vyvolat "nákupní košík" a provést v něm změny.
Po vyvolání stránky "Pokladna" a zadání osobních údajů a platebních a dodacích podmínek se vám nakonec zobrazí údaje o objednávce jako přehled objednávek.


Pokud jako platební metodu použijete systém okamžitých plateb (např. PayPal / PayPal Express), budete přesměrováni buď na stránku s přehledem objednávek v našem internetovém obchodě, nebo na webové stránky poskytovatele systému okamžitých plateb.
Pokud budete přesměrováni na příslušný systém okamžitých plateb, proveďte příslušnou volbu nebo zadejte své údaje tam. Nakonec se vám údaje o objednávce zobrazí jako přehled objednávek na webových stránkách poskytovatele systému okamžité platby nebo po přesměrování zpět do našeho internetového obchodu.


Před odesláním objednávky máte možnost znovu zkontrolovat údaje v přehledu objednávek, změnit je (také pomocí funkce "zpět" internetového prohlížeče) nebo objednávku zrušit.
Odesláním objednávky prostřednictvím příslušného tlačítka ("objednávka podléhá platbě" nebo podobného označení) prohlašujete, že nabídku právně závazně přijímáte, čímž dochází k uzavření smlouvy.

(4 ) Vaše žádosti o vypracování nabídky jsou pro vás nezávazné. Závaznou nabídku vám zašleme v textové podobě (např. e-mailem), kterou můžete přijmout do 5 dnů (pokud není v příslušné nabídce uvedena jiná lhůta).

(5 ) Zpracování objednávky a předání všech informací požadovaných v souvislosti s uzavřením smlouvy je částečně automatizováno prostřednictvím e-mailu. Musíte se proto ujistit, že e-mailová adresa, kterou jste nám poskytli, je správná, že příjem e-mailů je technicky zajištěn a zejména že mu nebrání filtry SPAM.

§ 3 Individuálně navržené zboží

(1) Vhodné informace, texty nebo soubory potřebné pro individuální návrh zboží nám poskytnete prostřednictvím online objednávkového systému nebo e-mailem nejpozději bezprostředně po uzavření smlouvy. Je třeba dodržovat všechny naše případné specifikace týkající se formátů souborů.

(2) Zavazujete se, že nebudete přenášet žádná data, jejichž obsah porušuje práva třetích stran (zejména autorská práva, práva k názvu, práva k ochranným známkám) nebo porušuje platné zákony. Výslovně nás odškodňujete za všechny nároky, které v této souvislosti uplatní třetí strany. To platí i pro náklady na právní zastoupení, které je v této souvislosti nutné.

(3) Přenášené údaje nekontrolujeme z hlediska správnosti obsahu a v tomto ohledu neneseme žádnou odpovědnost za chyby.

§ 4 Poskytování služeb při opravách

(1 ) Pokud jsou předmětem smlouvy opravárenské služby, jsme povinni provést opravu vyplývající z popisu služby. Provedeme je podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí buď osobně, nebo prostřednictvím třetích stran.

(2 ) Jste povinni spolupracovat, zejména musíte co nejpodrobněji popsat závadu na zařízení a zpřístupnit vadné zařízení.

(3 ) Náklady na zaslání vadného zařízení k nám nesete vy.


(4 ) Není-li v příslušné nabídce uvedeno jinak, bude oprava včetně odeslání zařízení provedena do 5 - 7 dnů po obdržení opravovaného zařízení (v případě sjednané zálohy však až po době vašeho pokynu k platbě).

(5 ) Pokud využijete svého práva na výpověď podle § 648 S. 1 BGB (německý občanský zákoník), můžeme požadovat 10 % dohodnuté odměny jako paušální částku, pokud exekuce ještě nebyla zahájena. Pokud však existuje zákonné právo na odstoupení od smlouvy, uplatní se pouze v případě, že své právo na odstoupení od smlouvy uplatníte až po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vyhrazujete si právo prokázat, že jsme ve skutečnosti nevynaložili žádné náklady nebo že jsou výrazně nižší.

§ 5 Zadržovací právo, Vyhrazení vlastnického práva

(1 ) Zadržovací právo můžete uplatnit pouze v případě, že se týká pohledávek z téhož smluvního vztahu.

(2 ) Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení kupní ceny.

(3 ) Pokud jste podnikatel, platí navíc následující:

a) Vlastnické právo ke zboží si ponecháváme až do úplného vypořádání všech nároků vyplývajících z aktuálního obchodního vztahu. Před převodem vlastnického práva ke zboží, které je předmětem výhrady vlastnictví, není přípustné zastavení nebo převod vlastnického práva formou zajištění.

b) Zboží můžete dále prodávat v rámci běžného podnikání. V tomto případě nám již nyní postupujete veškeré pohledávky ve výši fakturované částky, které vám z dalšího prodeje vznikly, a my toto postoupení přijímáme. Dále jste oprávněni si pohledávku vyzvednout. Pokud však své platební povinnosti řádně nesplníte, vyhrazujeme si právo vymáhat pohledávku sami.

c) V případě kombinace a smíchání vyhrazeného zboží získáme spoluvlastnický podíl na nové položce v poměru fakturační hodnoty vyhrazeného zboží k ostatním zpracovávaným položkám v okamžiku zpracování.

d) Zavazujeme se, že na Vaši žádost uvolníme cenné papíry, na které máme nárok, pokud realizovatelná hodnota našich cenných papírů převyšuje zajištěnou pohledávku o více než 10 %. Výběr cenných papírů, které mají být uvolněny, je v naší kompetenci.


§ 6 Záruka

(1 ) Zákonná práva z odpovědnosti za vady platí.

(2) Jako spotřebitel jste vyzváni, abyste zboží ihned po dodání zkontrolovali, zda je kompletní, zda má zjevné vady a zda není poškozeno při přepravě, a abyste nás a dopravce co nejdříve informovali o případných reklamacích. Pokud tak neučiníte, nebude to mít žádný vliv na vaše zákonné záruční nároky.

(3)Pokud se některá vlastnost zboží odchyluje od objektivních požadavků, považuje se tato odchylka za odsouhlasenou pouze tehdy, pokud jsme vás o ní informovali před podáním smluvního prohlášení a pokud byla tato odchylka mezi smluvními stranami výslovně a samostatně dohodnuta.

(4 ) Pokud jste podnikatel, platí odchylně od výše uvedených ustanovení o záruce následující:

a ) Za souhlas s kvalitou zboží se považují pouze naše vlastní specifikace a popis výrobku od výrobce, nikoli však jiné reklamy, veřejné propagace a prohlášení výrobce.

b) V případě vady poskytneme podle našeho uvážení záruku odstraněním vady nebo dodatečným dodáním. Pokud se odstranění vady nezdaří, můžete podle svého uvážení požadovat snížení kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Odstranění vady se považuje za neúspěšné po druhém neúspěšném pokusu, pokud z povahy zboží nebo vady nebo jiných okolností nevyplývá něco jiného. V případě odstranění vady nejsme povinni nést zvýšené náklady vzniklé v souvislosti s přemístěním zboží do jiného místa, než je místo plnění, pokud toto přemístění neodpovídá zamýšlenému použití zboží.

c ) Záruční doba je jeden rok od dodání zboží. Zkrácení lhůty se nevztahuje na


- za zaviněně způsobenou škodu, za kterou neseme odpovědnost a která vznikla v důsledku újmy na životě, zdraví nebo újmy na zdraví, a v případě jiné škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti;
- pokud jsme vadu podvodně zatajili nebo jsme převzali záruku za jakost věci;
- v případě věcí, které byly použity pro stavbu v souladu s jejich obvyklým užíváním a způsobily její vady;
- v případě zákonných nároků, které vůči nám máte v souvislosti s právy z vad.

§ 7 Volba práva, místo plnění, soudní příslušnost

(1 ) Použije se německé právo. V případě spotřebitelů se tato volba práva uplatní pouze v případě, že v důsledku toho nedojde ke zrušení ochrany poskytované kogentními ustanoveními práva státu obvyklého bydliště spotřebitele (zásada příznivosti).

(2 ) Místem plnění pro všechny služby vyplývající z obchodního vztahu s námi a místem příslušnosti je naše sídlo, pokud nejste spotřebitel, ale obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo zvláštní fond veřejného práva.Totéž platí, pokud nemáte obecnou soudní příslušnost v Německu nebo v EU nebo pokud vaše bydliště nebo obvyklé místo pobytu není v době podání žaloby známo. Tím není dotčeno právo podat žalobu také u soudu v jiném zákonem stanoveném místě příslušnosti.

(3 ) Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se výslovně nepoužijí.

II. informace o zákaznících1. totožnost prodávajícího

NEW YORK COFFEE COMPANY 
Celtnieku 15/17-10   
3401 Liepāja
E-mail: support@newyorkcoffee.de
Lighthouse Group SIA


Alternativní řešení sporů:
Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů online (platforma ODR), která je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/odr.


2 Informace o uzavření smlouvy

Technické kroky pro uzavření smlouvy, samotné uzavření smlouvy a možnosti oprav se provádějí v souladu s ustanoveními "Uzavření smlouvy" našich Všeobecných obchodních podmínek (část I.).

3. jazyk smlouvy, uložení textu smlouvy

3.1 Jazykem smlouvy je němčina.

3.2 Neukládáme úplné znění smlouvy. Před odesláním objednávky prostřednictvím online nákupního košíku údaje o smlouvě lze vytisknout nebo elektronicky uložit pomocí funkce tisku v prohlížeči. Po obdržení objednávky nám budou údaje o objednávce, zákonem požadované informace pro smlouvy uzavírané na dálku a všeobecné obchodní podmínky opět zaslány e-mailem.

3.3 V případě žádostí o cenovou nabídku mimo systém online nákupního košíku obdržíte veškeré smluvní údaje jako součást závazné nabídky v textové podobě, např. e-mailem, který si můžete vytisknout nebo uložit v elektronické podobě.

4. kodexy chování

4.1 Podřídili jsme se kritériím kvality Pečeť kupujícího společnosti Händlerbund Management AG, která jsou k dispozici na adrese: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.

5. základní charakteristiky zboží nebo služeb

Základní charakteristiky zboží a/nebo služeb jsou uvedeny v příslušné nabídce.

6 Ceny a platební podmínky

6.1 Ceny uvedené v příslušných nabídkách a náklady na dopravu představují celkové ceny. Zahrnují všechny složky ceny včetně všech platných daní.

6.2 Vzniklé náklady na dopravu nejsou zahrnuty v kupní ceně. Lze je vyvolat prostřednictvím vhodně označeného tlačítka na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce, jsou uvedeny samostatně v průběhu objednávání a hradíte je navíc, pokud nebyla přislíbena doprava zdarma.

6.3 Pokud je zásilka doručována do zemí mimo Evropskou unii, mohou vzniknout další náklady, za které neodpovídáme, jako jsou cla, daně nebo poplatky za převod peněz (poplatky za převod nebo směnný kurz úvěrových institucí), které hradíte vy.

6.4.Náklady na převod finančních prostředků(převodní nebo směnárenské poplatky úvěrových institucí)6.4 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s převodem peněžních prostředků (poplatky za převod nebo směnný kurz úvěrových institucí) nesete vy v případech, kdy je zásilka doručena do členského státu EU, ale platba byla iniciována mimo Evropskou unii.

6.5 Způsoby platby, které máte k dispozici, jsou uvedeny v následující tabulce Způsoby platby, které máte k dispozici, jsou uvedeny pod příslušným tlačítkem na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce.

6.6 Není-li v jednotlivých způsobech platby uvedeno jinak, jsou platební nároky vyplývající z uzavřené smlouvy splatné okamžitě.

7. dodací podmínky

7.1 Dodací podmínky, termín dodání a případná omezení dodání naleznete pod příslušným tlačítkem na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce.

7.2 Jste-li spotřebitel, je zákonem upraveno, že nebezpečí náhodné ztráty a náhodného zhoršení stavu prodávané věci během přepravy na vás přechází až při předání zboží, a to bez ohledu na to, zda je zásilka pojištěná nebo nepojištěná. To neplatí, pokud jste přepravní společnost, kterou podnikatel nejmenoval, nebo osobu jinak pověřenou přepravou pověřili samostatně.

Jste-li podnikatel, nesete doručení a přepravu na vlastní nebezpečí. 8.

8. zákonná odpovědnost za vady

Odpovědnost za vady se řídí ustanovením "Záruka" v našich Všeobecných obchodních podmínkách (část I).

9 Zrušení

9.1.Informace o ukončení smlouvy a podmínkách ukončení smlouvy naleznete v ustanoveních o "Opravárenských službách" v našich Všeobecných obchodních podmínkách (část I) a v příslušné nabídce.

Tyto všeobecné obchodní podmínky a informace pro zákazníky byly vypracovány právníky společnosti Händlerbund, kteří se specializují na právo informačních technologií, a jsou průběžně kontrolovány z hlediska souladu s právními předpisy. Společnost Händlerbund Management AG ručí za právní bezpečnost textů a nese odpovědnost v případě varování. Více informací najdete na adrese: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

poslední aktualizace: 01.03.2023