Právo na odstoupení od smlouvy

Storno podmínky a vzorový storno formulář pro zboží
Storno podmínky a vzorový storno formulář pro služby

Právo spotřebitelů na odstoupení od smlouvy


(Spotřebitelem se rozumí každá fyzická osoba, která uzavírá transakci převážně za účelem, který nespadá do její obchodní, podnikatelské nebo profesní činnosti).

Storno podmínky

Právo na odstoupení od smlouvy
Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro odvolání je 14 dní od data,


- místo, kde jste vy nebo vámi určená třetí strana jiná než dopravce převzali zboží, pokud jste si objednali jedno nebo více zboží v rámci jedné objednávky a toto zboží má být dodáno samostatně;

- kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali poslední zboží nebo převzali poslední zboží, pokud jste si objednali více zboží v rámci jednotné objednávky a toto zboží je dodáno samostatně;

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (NEW YORK COFFEE COMPANY unda.tainment GmbH, Grünsinker Str. 5b, 82234 Weßling, tel.: 08153 937 99 21, e-mailová adresa: support@newyorkcoffee.de ) informovat o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem). K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky zrušení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována.


Můžeme vám odmítnout vrátit peníze za zboží, které lze zaslat poštovním balíkem, dokud toto zboží neobdržíme zpět nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste toto zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží, které nelze zaslat poštovním balíkem, si vyzvedneme.

Zboží, které lze zaslat poštovním balíkem, nám musíte vrátit nebo předat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy.nebo nám je předat. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží, které lze odeslat jako balík, odešlete před uplynutím 14denní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží, které lze zaslat poštovním balíkem, a přímé náklady na vrácení zboží, které nelze zaslat poštovním balíkem, nesete vy.Náklady na zboží, které nelze zaslat poštovním balíkem, se odhadují maximálně na 85 EUR.

Ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že ke ztrátě hodnoty došlo v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

Důvody vyloučení nebo ukončení platnosti

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy


- pro dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je zjevně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele;
- pro dodání zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum spotřeby by bylo rychle překročeno;
- za dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, ale které nemohou být dodány dříve než 30 dní po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výkyvech na trhu, které obchodník nemůže ovlivnit;
- za doručování novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném.

Právo na odstoupení od smlouvy zaniká předčasně v případě smluv

- při dodání zapečetěného zboží, které není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla pečeť po dodání odstraněna;
- za dodání zboží, pokud bylo po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně smíseno s jiným zbožím;
- za doručení zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla pečeť po doručení odstraněna.Vzorový formulář pro zrušení

(Pokud si přejete smlouvu zrušit, vyplňte a vraťte tento formulář).

- Na NEW YORK COFFEE COMPANY unda.tainment GmbH, Grünsinker Str. 5b, 82234 Weßling, Německo., E-mailová adresa:support@newyorkcoffee.de :

- Já/my (*) tímto odvolávám/odvoláváme smlouvu uzavřenou mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/.
poskytování následující služby (*)

- Objednáno dne (*)/přijato dne (*)

- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)
- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě papírové komunikace)
- Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Právo spotřebitelů na odstoupení od smlouvy


(Spotřebitelem se rozumí každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který se převážně netýká její obchodní, podnikatelské nebo profesní činnosti).

Storno podmínky

Právo na odstoupení od smlouvy
Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne uzavření smlouvy.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat (NEW YORK COFFEE COMPANY unda.tainment GmbH, Grünsinker Str. 5b, 82234 Weßling, telefonní číslo: +4981539379921, e-mailová adresa: support@newyorkcoffee.de) prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem). K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.
Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky zrušení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebudou účtovány žádné poplatky za tuto úhradu.


Pokud jste požádali o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, musíte nám zaplatit přiměřenou částku odpovídající podílu již poskytnutých služeb do okamžiku, kdy nám oznámíte uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, ve srovnání s celkovým rozsahem služeb stanovených ve smlouvě.

Důvody pro vyloučení nebo vyřazení

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy o poskytování služeb v souvislosti s volnočasovými aktivitami, pokud smlouva stanoví konkrétní datum nebo období pro jejich poskytnutí.

Právo na odstoupení od smlouvy zaniká v případě smlouvy o poskytování služeb, pokud obchodník poskytl službu v plném rozsahu a začal ji poskytovat až poté, co s tím spotřebitel výslovně souhlasil a zároveň potvrdil, že si je vědom toho, že ztrácí právo na odstoupení od smlouvy úplným splněním smlouvy ze strany obchodníka.

Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy

(Pokud si přejete smlouvu odvolat, vyplňte a vraťte tento formulář).

- Na adresu NEW YORK COFFEE COMPANY unda.tainment GmbH, Grünsinker Str. 5b, 82234 Weßling, e-mailová adresa: support@newyorkcoffee.de:

- Já/my (*) tímto odvolávám/odvoláváme smlouvu uzavřenou mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/.
poskytování následující služby (*)

- Objednáno dne (*)/přijato dne (*)

- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)
- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě papírové komunikace)
- Datum

(*) Nehodící se škrtněte.